» Педвиставка-2015
Досвід роботи керівника гуртка
знавців англійської мови «EcoLand
Белименко Юлії Анатоліївни
 
"Формування та розвиток комунікативної компетентності вихованців шляхом впровадження інтерактивних технологій навчання
на заняттях англійської мови 
у позашкільному закладі еколого-натуралістичного спрямування"
 
       Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується освітніми інноваціями, спрямованими на збереження досягнень минулого і, водночас, на модернізацію системи освіти відповідно до вимог часу, новітніх надбань науки, культури і соціальної практики. Характерною особливістю цього періоду розвитку педагогічної освіти є пошук нового змісту, форм, методів і засобів навчання; розгортання широкої експериментальної роботи, спрямованої на впровадження освітніх інновацій на засадах сучасної філософії освіти.
     Компетентнісний підхід до вивчення іноземних мов в позашкільному закладі освіти розглядається як такий засіб організації навчально-пізнавальної діяльності вихованців, що забезпечує засвоєння ними змісту навчання та досягнення мети навчання під час розв’язання певних проблемних завдань.
     Сучасна педагогіка визначає декілька груп компетентностей. Відповідно до рішень Європейської Ради основною компетентністю на заняттях іноземної мови є комунікативна компетентність, тому що вона забезпечує набуття вихованцями вміння обговорювати проблеми, доводити власну думку, відстоювати позицію, виробляти власну точку зору, розвивати критичне і креативне мислення та адаптуватися в іншомовному середовищі.
     Необхідність формування та розвитку комунікативної компетентності вихованців зумовлено реалізацією не тільки оновленого змісту освіти, але й ефективних методів і технологій навчання. Найбільш продуктивними шляхами реалізації комунікативного підходу до вивчення іноземної мови є застосування інтерактивних технологій навчання. Системне й раціональне використання інтерактивних методів є актуальним для сучасної освіти та виступає ґрунтовною складовою у формуванні компетентної особистості вихованця як громадянина демократичного суспільства.
 Провідна ідея досвіду полягає у визначенні ефективності впровадження інтерактивних технологій навчання щодо формування та розвитку комунікативної компетентності вихованців на заняттях  англійської мови  у позашкільному закладі еколого-натуралістичного спрямування.
 
Сутність досвіду: досвід дозволяє оцінити потенціал інтерактивних технологій навчання з позиції їх адекватності завданню - формування та розвиток комунікативної компетентності вихованців.
 
Об’єктом досвіду  виступає процес формування та розвитку компетентної особистості.
 
Предмет досвіду: інтерактивні технології  навчання.
 
    Методи дослідження проблеми:
 •     спостереження, аналіз;
 •     розробка методичних матеріалів з проблеми;
 •     впровадження інтерактивних прийомів під час занять;
 •     запровадження елементів аналізу діяльності роботи під час занять, самоаналізу, взаємоаналізу;
 •     розробка дидактичних матеріалів;
 •     моніторинг пізнавальної активності вихованців на занятті;
 •     узагальнення досвіду роботи з проблеми дослідження;
 •     презентація досвіду роботи.

Завдання досвіду:
1.    Виявити можливості інтерактивних методів щодо формування та розвитку комунікативної компетентності вихованців під час занять англійської мови.
2.    Обґрунтувати та експериментально підтвердити ефективність використання інтерактивних методів як продуктивну складову процесу формування та розвитку компетентної особистості.
Теоретична і практична значимість досвіду
     Інтерактивне навчання – це специфічна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожний вихованець відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, важливість.
     Суть інтерактивного навчання у тому, що навчально-виховний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії усіх вихованців. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове), де дитина і педагог є рівноправними суб’єктами навчання. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, і дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу.
     Інтерактивні методи навчання скомпонували низку цікавих, раніше незрозумілих дітям правил:
 •     кожна думка важлива;
 •     не бійся висловитись;
 •     ми всі - партнери;
 •     обговорюємо сказане, а не людину;
 •     обдумав, сформулював, висловив;
 •     кажи чітко, ясно, грамотно;
 •     наводь тільки обґрунтовані докази;
 •     умій погодитись і не погодитись;
 •     важлива роль кожного.
      Досвід засвідчує, що використання інтерактивних технологій навчання надає можливості для пошуку нових форм і методів роботи, для зміни себе, для навчання разом з дітьми.
    Особисто для мене результатом такого заняття є зростання інтересу дітей до занять, їх зацікавленості, підвищення їх пізнавальної активності; відчуття зміни партнерської атмосфери в творчому об’єднанні.
   Методичне підґрунтя досвіду роботи та його практична реалізація спирається на Національну доктрину розвитку освіти, Закони України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Регіональну програму впровадження компетентнісного підходу в навчально-виховний  процес, методичну проблемну тему закладу: «Компетентнісний підхід в освітньому просторі позашкільного закладу освіти»  тощо.  
    Вивчення комунікативної компетентності особистості має як наукове, так і практичне значення, оскільки впливає на успішність порозуміння між людьми, уміння спілкуватися і налагоджувати стосунки. У результаті аналізу досліджень комунікативної компетентності було виявлено, що вона розглядається як: комунікативні знання (Орбан-Лембрик Л.Е, Петровська Л.А., Панфілова А.П., Коваленко О.Г.), комунікативні здібності (Ємельянов Ю.М., Панфілова А.П., Макаренко С.С., B. Nancy); комунікативні характеристики (комунікативні риси) (Мельникова Н.М., Черевко В.П., Щербан Т.Д., Гринчук О.І., Сухов А.М., Деркач А.О.).
   Узагальнюючи проаналізовані дані визначимо, що комунікативна компетентність має динамічний характер, представляє собою сукупність знань, які дозволяють розвивати здібності, орієнтуватися в комунікативних ситуаціях і формувати сталі комунікативні риси.
     Інтерес до технології інтерактивного навчання як освітньої інновації з’явився в Україні більше десяти років тому. Методичне підґрунтя досвіду роботи та його практична реалізація спираються на наукові дослідження та теоретичні розробки відомих педагогів О.Пометун, І.Родигіної, Л.Пироженко, Т.Ремех, О.Мокрогуза, І.Якиманської, М.Махмутова тощо.
    О.Пометун інтерактивність у навчанні пояснює як «взаємодію учнів, знаходження їх у режимі бесіди, діалогу, спільної взаємодії». Інтерактивна взаємодія виключає як домінування одного учасника навчального процесу над іншими, так і однієї думки над іншою. Під час інтерактивного навчання вихованці вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення.         
    Нагромаджений в Україні та за кордоном досвід переконливо свідчить, що інтерактивні методи сприяють інтенсифікації й оптимізації навчального процесу. Вони дозволяють педагогу:
 • зробити заняття більш доступним та цікавим;
 • моделювати різні тематичні ситуації, збагачувати соціальний досвід вихованців через    включення в різні навчальні та життєві ситуації;
 • створити умови для розвитку в дітей здатності будувати конструктивні стосунки в групі, визначати своє місце в ній, уникати конфліктів, розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути до діалогу, знаходити спільне розв’язання проблеми;
 • навчити дітей формувати власну думку, правильно її виражати, доводити свою точку зору, аргументувати й дискутувати, слухати іншу людину, поважати альтернативну думку;
 • ефективно розвивати у дітей навички проектної діяльності, самостійної роботи, виконання творчих робіт.
       Крім того, використання інтерактивних методів дозволяє реалізувати ідею співробітництва тих, хто навчає, і тих, хто навчається, сприяє оздоровленню психологічного клімату на занятті, конструктивній взаємодії, створенню доброзичливої атмосфери. 
База дослідження
        Реалізувати стратегічну мету досвіду, створити умови для розвитку й самореалізації кожної особистості неможливо без урахування наступних умов: знання вікових особливостей та рівня мовної та мовленнєвої компетенцій вихованців; ознайомлення їх з особливостями інтерактивних методів; поступового введення інтерактивних прийомів у навчально-виховний процес; постійної роботи щодо розвитку навичок групової взаємодії.
     Комунікативна компетентність гуртківця характеризується цілою низкою  здібностей, що виявляються  у швидкості, глибині та міцності оволодіння  засобами і прийомами діяльності, таким як:
 •     умінням слухати, сприймати і відтворювати інформацію;
 •     вести конструктивний діалог;
 •     брати участь у дискусіях та дебатах;
 •     вести переговори;
 •     уміння переконувати  і відстоювати  свою точку зору, спілкуватися.
      Моделювання проблемних  ситуації, постійна організація пізнавальної діяльності вихованців  забезпечує  на занятті  інтерактивне  спілкування, що  передбачає  обмін  думками, ідеями,  почуттями між  співрозмовниками,  умінням критично і творчо  мислити.
   Дослідження, проведені Національним тренінговим центром (США) показують, що інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити процент засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість дитини, а й на її почуття, волю (дії, практику). Результати цих досліджень відображені в схемі, що отримала назву „Піраміда навчання”.
 


 
     З піраміди видно, що найменших результатів можна досягти за умов пасивного навчання (лекція – 5%, читання –10%), а найбільших – інтерактивного (навчаючи інших – 90 %, дидактичні ігри – 70%, групові дискусії – 50%).
    Треба звернути увагу на ще один аспект освітньої діяльності - процес впровадження інтерактивних прийомів відбувається в умовах модульно-розвиваючого навчання. Ця система на відміну від класно-урочної має своє програмно-засобове забезпечення навчально-виховного процесу. До незаперечних здобутків модульно-розвивальної системи слід віднести те, що вона теоретично й технологічно розв’язує проблему внутрішньої вмотивованості навчально-освітньої діяльності педагога й вихованця, вимагає від них максимальної пізнавальної регуляційної пошукової активності й самостійності.
  Спираючись на  принципи модульно-розвиваючого навчання, запроваджуючи інтерактивні методи та прийоми, керівник творчого об’єднання організує процес навчання на основі проблемного підходу до засвоєння знань, виступає в ролі консультанта-координатора.
      Інтерактивні методи включають велику кількість новітніх ідей у проведенні занять. Ці заняття можуть включати в себе кілька особистісно зорієнтованих підходів для фронтального та групового втілення.
        Інтерактивні заняття вирізняються тим, що під час їх проведення поєднуються два типи занять: узагальнення та систематизація, контроль та коригування знань і вмінь вихованців. Поєднання таких двох типів занять посилює їхню навчальну функцію, сприяє освоєнню гуртківцями всіх рівнів пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінка), розвитку культури мовлення, ініціативи та впевненості дітей у собі та у своїх знаннях.
       Проведення таких занять — це засіб для створення тієї атмосфери у групі, яка найкраще сприяє співробітництву, порозумінню й доброзичливості, дозволяє дійсно реалізувати особистісно-орієнтоване навчання на основі компетентнісного підходу.

Гіпотеза досвіду
      Якщо систематично використовувати на заняттях інтерактивні методи навчання, то можна очікувати якісне формування та продуктивний розвиток комунікативної компетентності вихованців, що в свою чергу сприятиме:

1) продуктивному засвоєнню навчального матеріалу та розвитку навичок його практичного використання;
2)  збагаченню соціального та комунікативного досвіду дітей;
3)  підвищенню пізнавальної активності та мотивації навчання.

        Що має зробити педагог і який результат з позиції діяльнісного  підходу буде свідчити про формування комунікативної компетентності?
       Для ефективного застосування методів та прийомів інтерактивного навчання необхідно детально планувати роботу на занятті.  

 
            
Процес впровадження досвіду
     У навчальній роботі повинні бути задіяні в тій чи іншій мірі всі вихованці. Справді, обдаровані і талановиті гуртківці, а також особистості з високим рівнем контактності будуть проявляти вищу активність, ніж замкнуті та неактивні діти. Проте слід постійно заохочувати їх до роботи, створювати ситуації успіху, стимулювати їх пізнавальну активність. Треба постійно контролювати процес досягнення поставлених цілей, у випадку невдачі переглядати стратегію й тактику роботи, шукати та виправляти недоліки. До засобів, які володіють високим розвиваючим потенціалом, я відношу проблемні ситуації, задачі з життєво практичним матеріалом, експерименти, рольові ігри, активні та інтерактивні технології.
     Значне місце у формуванні комунікативної компетентності посідають проблемні тематичні ситуації, творчі роботи, комунікативні творчі завдання, асоціативні кола, розробка проектів. Широко використовую технології: «Робота в парах»; «Робота в малих групах»; технології кооперативно-групового навчання (що передбачають одночасно спільну (фронтальну) роботу всієї групи), симуляції або імітаційні ігри; технології ситуаційного моделювання (розігрування ситуацій за ролями).    
     Основною перевагою інтерактивного навчання є його поєднання з традиційними методами. Інтерактивність методів навчання англійської мови проявляється у синтезі вищезазначених технологій та у різноманітності форм проведення занять.
    Впровадження інтерактивних методів навчання відбувалося за логікою "від простого до складного", паралельно застосовуючи як фронтальні, так і групові методи за такою схемою:
 

     У процесі застосування інтерактивного навчання постійно виникають різні проблеми та труднощі. Вважаю за доцільне їх навести, щоб показати практичний бік інтерактивного навчання. Отже, типові проблеми:
1. Головна проблема: дитина часто не має (!) власної думки, а якщо і має, боїться її висловлювати відкрито, на всю групу. Самі гуртківці пояснюють це так: Чи дійсно цінна моя думка?", "А раптом вона не співпаде з думкою педагога чи колективу?", "Вона суперечить думці інших вихованців" тощо.
2. Часто діти не вміють слухати інших, об’єктивно оцінювати їх думку, рішення.
3. Дитина не завжди готова в процесі обговорення змінювати свою думку, йти на компроміс.
4. Дітям важко бути мобільними, змінювати обстановку, методи роботи.
5. Труднощі в малих групах: лідери намагаються "тягнути" групу, а неактивні вихованці відразу стають ще більш пасивними.
6. Часто трапляється висловлення відверто антисуспільних думок з метою завоювання "авторитету", привертання уваги. При обговоренні замість аргументувати свою думку, дитина починає демагогію: "Ви ж самі сказали, цінною є кожна думка, а я так думаю і Ви мене не переконаєте!"
    Проте за умови вмілого провадження інтерактивні методи навчання дозволяють залучити до роботи всіх вихованців у групі, сприяють виробленню соціально важливих навиків роботи в колективі, взаємодії, дискусії, обговорення.
  При застосуванні інтерактивного навчання поглиблюється мотивація. Інтерактивні методи відкривають нові можливості для ефективної взаємодії керівника творчого об’єднання й гуртківців. Інтерактивне навчання розвиває у вихованців комунікативні вміння та навички, забезпечує виховну мету, привчає їх працювати в команді, знімає нервове навантаження. Дозувати навчальне навантаження, а також припиняти втому органів чуття дитини та інтелектуальне виснаження, крім інтерактивних методів, призначена також рефлексія, яка впливає на емоційну сферу і настрій дітей, а також їх навчальну діяльність. Використання рефлексії та інтерактивних вправ і пізнавальних ігор, а також інноваційних прийомів під час інтерактивного навчання робить навчально-виховний процес більш ефективним та продуктивним.
     Як показали результати дослідження, після запровадження цих методів можна констатувати наступні досягнення:
 •     гуртківці набули культури дискусії;
 •     виробилося вміння приймати спільні рішення;
 •     поліпшились вміння спілкуватися, доповідати;
 •   якісно змінився рівень сприйняття вихованцями англійської мови – він набув  особистісного сенсу, замість "вивчити", "запам’ятати" стало "обдумати", "застосувати";
 •    якісно змінився рівень володіння головними мисленнєвими операціями – аналізом, синтезом, узагальненням, абстрагуванням.
 
     Загалом інтерактивне навчання дає змогу навчати вихованців іншомовному спілкуванню в інноваційному ключі.

 
 
Правила діяльності вихованців під час
 інтерактивного навчання:
1.    Бути позитивним.
2.    Бути активним.
3.    Говорити по черзі, коротко, не перебиваючи інших.
4.    Говорити тільки від себе.
5.    Не оцінювати висловів один одного.
6.    Конструктивно ставитися до висловів один одного.
 
 Труднощі щодо впровадження досвіду:
 •     визначення рівня  досвідченості вихованців;
 •     навчання вихованців навичкам самоконтролю та взаємоконтролю;
 •     організація групової та парної роботи;
 •     діти часто не мають власної думки, не завжди вміють слухати інших, іти на компроміс;
 •     дітям важко бути мобільними, змінювати обстановку, методи роботи.
 Практична реалізація досвіду
   Приклади практичного використання інтерактивних методів та прийомів наведені в методичному посібнику для керівників творчих об’єднань еколого-натуралістичного напряму «Методика організації занять з англійської мови в позашкільному закладі еколого-натуралістичного спрямування» (Укладач – Белименко Ю.А., 2015 р).
   Результати досвіду апробовані на засіданні МО керівників творчих об’єднань еколого-натуралістичного напряму за темою: «Інтеракція – запорука успішної співтворчості педагога і вихованців в практиці гурткової роботи» (2014 р.).
      Практична реалізація ідей втілена в:
 • розробку гурткового заняття «Сімейне дерево», яку було представлено  в рамках проведення майстер-класу для керівників творчих об’єднань ЗМДБС, з метою поширення досвіду щодо впровадження інтерактивних технологій навчання на гуртковому занятті (2013 р.);
 • розробку гурткового заняття «Природа посилає нам SOS» для вихованців середнього шкільного віку, яка була представлена на Форумі молодих педагогів позашкільних закладів освіти у м. Києві та надрукована у збірнику методичних матеріалів/ за заг. редакцією доктора педагогічних наук, професора В.В. Вербицького. – Київ: «НЕНЦ», 2014. – С. 133-137. (2014 р.)
 • розробку гурткового заняття «В гостях у феї Екології», яку було представлено на конкурс в номінації «педагогічна розробка» в рамках міського проекту «Екологічний вектор» (2015 р.);
 
Адресність: матеріали досвіду можуть бути використані керівниками творчих об’єднань позашкільних закладів освіти, а також вчителями англійської мови  загальноосвітніх навчальних закладів при плануванні та здійсненні навчально-виховного процесу; в організації роботи з обдарованими  та талановитими дітьми; в діяльності творчих груп, педагогічних лабораторій  тощо.
Висновки та результативність
   Кожен з методів навчання має певні переваги і недоліки. Ефективність їх застосування визначається специфікою конкретного процесу навчання. Універсальних рекомендацій щодо складу і застосування методів навчання не існує. Педагог самостійно приймає рішення про використання того чи іншого методу на основі свого власного досвіду, врахування особливостей аудиторії вихованців з метою створення максимальної ефективності процесу навчання.
У ході інтерактивного навчання діти вчаться критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу ситуацій і відповідної інформації, приймати продумані рішення, брати участь у дискусіях, спілкуватися з іншими дітьми.
    Інтерактивні методи відкривають нові можливості для ефективної взаємодії керівника творчого об’єднання й гуртківців: педагог стає наставником саморозвитку дитини, провідником в інформаційному просторі, а вихованець в свою чергу, перетворюючись на суб’єкта пізнавальної життєдіяльності, протягом заняття  набуває особистісних компетентностей.
  Інтерактивне навчання розвиває у вихованців комунікативні вміння та навички, забезпечує виховну мету, привчає їх працювати в команді, знімає нервове навантаження.
  Стійка динаміка якості знань, високий рівень пізнавальної активності, висока результативність навчально-виховної діяльності вихованців є підтвердженням ефективності впровадження досвіду та обґрунтовує доцільність використання інтерактивних методів для формування компетентної особистості та розвитку її комунікативної компетентності.
   Для мене та моїх вихованців заняття - це постійний пошук,  спільна праця, в основі якої довіра та спільне прагнення досягнути бажаного результату.  
   Мій досвід роботи щодо впровадження інтерактивних технологій навчання показує, що кожен з методів роботи має свою мету, свої труднощі, обмеження і, звичайно, свої переваги.
   Власний досвід педагогічної діяльності і порівняння різних методів навчання, а також відгуки і думки інших педагогів, дозволяють впевнено стверджувати, що інтерактивне навчання дозволяє вихованцям стати іншими – вільними, толерантними, оптимістично налаштованими, готовими до подолання труднощів навчання та життя, стійкими до стресів тощо, а інтерактивні технології значно підвищують ефективність навчально-виховного процесу та сприяють ефективному формуванню та розвитку комунікативної компетентності вихованців на заняттях англійської мови позашкільного закладу еколого-натуралістичного спрямування.
 

Інформаційні джерела Перейти до перегляду


Додаткові матеріали   Перейти до перегляду
 
 
Методичні розробки з використанням ІТН Перейти до перегляду
 
 
Мультимедійні презентації Перейти до перегляду
 
 

Фотовиставка - English Club «EcoLand» Перейти до перегляду

 

 

Про автора Перейти до перегляду